Algemene Voorwaarden

  1. HOME
  2. Algemene Voorwaarden
[us_page_title align=”center” color=”#ffffff” description=”1″]
Voor Het Ter Beschikking Stellen Van Oproepkrachten
Door Ivoren Watchers BV

Artikel 1 – Definities

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Ivoren Wachters: Ivoren Wachters B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

1.2 De oproepkracht: iedere natuurlijke persoon die op basis van een overeenkomst tot uitzending met Ivoren Wachters werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgever.

1.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Ivoren Wachters een overeenkomst is aangegaan tot het doen verrichten van werkzaamheden door oproepkrachten van Ivoren Wachters

1.4 De opdracht: de dienstverlening door Ivoren Wachters aan opdrachtgever, waarbij een oproepkracht door Ivoren Wachters aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding werkzaamheden te verrichten tegen betaling door opdrachtgever aan Ivoren Wachters.

1.5 Opdrachtbevestiging: een schriftelijke (e-mail)bevestiging van de specifieke voorwaarden van de verstrekte opdracht.

1.6 Inleenaanvraag: het verzoek van opdrachtgever om een oproepkracht in te zetten, als er sprake is van een opdracht met een wisselend aantal uren en wisselende arbeidstijden.

1.7 Feestdagen: alle nationaal erkende feestdagen en 24 december en 29 april vanaf 22.00 uur.

1.8 Weekend: vrijdag vanaf 19.00 uur tot en met zondag 00.00 uur.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde, aanbiedingen, offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Ivoren Wachters aan opdrachtgever, die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van (een) oproepkracht(en), dan wel het leveren en/of verzorgen van ondersteunende diensten door Ivoren Wachters aan opdrachtgever.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door Ivoren Wachters uitdrukkelijk akkoord zijn bevonden en schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ivoren Wachters en opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Ivoren Wachters uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.5 Alle aanbiedingen van Ivoren Wachters zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

3.1 De opdracht komt als volgt tot stand:
a. schriftelijk, doordat opdrachtgever de opdrachtbevestiging die Ivoren Wachters in tweevoud heeft toegestuurd, ondertekent en retourneert;
b. mondeling, doordat partijen uitvoering geven aan de opdracht, zoals die door Ivoren Wachters is aangeboden.

3.2 De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Artikel 4 – Annulering opdracht

Indien opdrachtgever een verstrekte opdracht wenst te annuleren voordat daaraan uitvoering wordt gegeven, kan dit uitsluitend schriftelijk geschieden. Tevens wordt dan een percentage van de verstrekte opdracht in rekening gebracht, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen:

  • 25% bij annulering vanaf 20 werkdagen of langer voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht;
  • 50% bij annulering van 10 tot 20 werkdagen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht;
  • 75% bij annulering van 5 tot 10 werkdagen voorafgaand aan uit de uitvoering van de opdracht;
  • 100% bij annulering binnen 5 werkdagen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 – Einde van de opdracht

5.1 Een opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vooraf vastgestelde tijd. Een opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging door een der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid van een der partijen.

5.2 Een opdracht voor bepaalde tijd kan uitsluitend tussentijds worden opgezegd, indien partijen dit expliciet in de opdrachtbevestiging overeen zijn gekomen.

5.3 Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen de gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Ivoren Wachters, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, heeft Ivoren Wachters het recht, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst met een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever per direct te beëindigen.

5.4 Zodanige beëindiging geeft opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of op restitutie van enige door hem verrichte betaling.

Artikel 6 – Werving, selectie en terbeschikkingstelling

6.1 Ivoren Wachters werft en selecteert naar eigen inzicht de te werk te stellen oproepkracht op grond van de Ivoren Wachters bekende hoedanigheden en kundigheden van de te werk te stellen oproepkrachten enerzijds en aan de hand van door opdrachtgever aan Ivoren Wachters verstrekte inlichtingen anderzijds. Bij de selectie van de kandidaten neemt Ivoren Wachters de uiterste zorgvuldigheid in acht.

6.2 De opdracht kan door verschillende, door Ivoren Wachters aan te wijzen, oproepkrachten worden uitgevoerd. Indien opdrachtgever een voorkeur aangeeft voor een bepaalde oproepkracht, zal Ivoren Wachters proberen hier rekening mee te houden. Ivoren Wachters is echter vrij anders te bepalen.

6.3 Bij de werving, selectie en het ter beschikking stellen van de oproepkracht aan opdrachtgever neemt Ivoren Wachters zowel de wettelijke bepalingen als de functievereisten voor de opdracht in acht. Onder geen beding zal Ivoren Wachters niet-functie relevante eisen bij de werving en selectie mee laten wegen. Dit ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook.

6.4 Indien een oproepkracht, ondanks de zorgvuldige selectie, niet voldoet aan de door opdrachtgever gestelde vereisten, zal opdrachtgever dit binnen drie uur na aanvang van de werkzaamheden door de oproepkracht schriftelijk (per e-mail) aan Ivoren Wachters kenbaar maken. In dat geval is opdrachtgever gehouden drie uur van het overeengekomen tarief aan Ivoren Wachters te betalen.

6.5 Voor het overige aanvaardt Ivoren Wachters geen enkele aansprakelijkheid indien de oproepkracht niet aan de verwachtingen voldoet.

Artikel 7 – Tarief

7.1 Het tarief wordt in de opdrachtbevestiging overeengekomen. De hoogte van het tarief is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.

7.2 Per opdracht/inleenaanvraag is opdrachtgever tenminste drie uur van het overeengekomen tarief verschuldigd.

7.3 Op feestdagen wordt 150% van het tarief in rekening gebracht.

7.4 Ivoren Wachters behoudt zich het recht voor het overeengekomen tarief met ingang van 1 januari van ieder jaar aan te passen. Tevens is Ivoren Wachters gerechtigd het tarief aan te passen, indien een wijziging in de bij opdrachtgever van toepassing zijnde CAO of een wijziging van de (overeengekomen) functie tot een wijziging in het uurloon van de oproepkracht leidt.

7.5 Ivoren Wachters zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Ivoren Wachters zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7.6 Indien opdrachtgever de door Ivoren Wachters kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Ivoren Wachters genoemde datum waarop de tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8 – Niet aangevangen werkzaamheden

8.1 Indien de oproepkracht zich meldt op de afgesproken plaats en tijd voor het verrichten van de werkzaamheden, maar door opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, is opdrachtgever ten minste gehouden aan Ivoren Wachters het tarief berekend over drie gewerkte uren te betalen, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens Ivoren Wachters.

8.2 Indien op enigerlei wijze de oproepkracht niet in staat is geweest om de werkzaamheden te verrichten of de oproepkracht op de afgesproken tijd niet verschijnt, zal opdrachtgever Ivoren Wachters hier onverwijld van op de hoogte stellen. Ivoren Wachters zal haar uiterste best doen om voor vervanging zorg te dragen. Indien Ivoren Wachters hier niet in slaagt, is opdrachtgever niet gehouden de uren dat de oproepkracht zou werken, te betalen.

8.3 Opdrachtgever vrijwaart Ivoren Wachters en de oproepkracht van geleden schade of gemaakte kosten bij het eerdergenoemde in lid 2 van dit artikel.

Artikel 9 – Facturen

9.1 Voor het opstellen van de factuur worden de door de oproepkracht ingevulde urenoverzichten per email voor akkoord aan opdrachtgever toegestuurd.

9.2 Na verkregen akkoord van opdrachtgever wordt de definitieve factuur toegestuurd.

9.3 Ivoren Wachters factureert iedere vier weken aan opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Alle facturen van Ivoren Wachters in verband met de opdracht dienen binnen 21 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te worden voldaan, tenzij tussen opdrachtgever en Ivoren Wachters schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Indien opdrachtgever de hoogte van een factuur betwist, dient hij dit binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Ivoren Wachters aan te geven. Na het verstrijken van deze termijn heeft opdrachtgever zijn (eventuele) rechten verwerkt. Het betwisten van de hoogte van de factuur doet niet af aan de betalingsverplichting van opdrachtgever voor het niet betwiste deel.

10.3 Uitsluitend betalingen aan Ivoren Wachters zelf, dan wel aan een rechtspersoon die door Ivoren Wachters tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen rechtstreeks aan de oproepkracht zijn niet toegestaan en kunnen in geen geval leiden tot verrekening met door Ivoren Wachters gefactureerde bedragen.

10.4 Indien binnen de vermelde termijnen betaling niet, niet tijdig of niet volledig heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever tevens alle door Ivoren Wachters gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW. Indien de werkelijke kosten hoger zijn, zullen de werkelijke kosten worden gevorderd.

10.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met  Ivoren Wachters overeengekomen prijs, noch zich te beroepen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.

10.6 Ivoren Wachters draagt zorg voor de voldoening van sociale verzekeringspremies, loonbelasting en omzetbelasting die op de verleende diensten betrekking hebben. Ivoren Wachters vrijwaart opdrachtgever voor mogelijke aanspraken in dit verband.

Artikel 11 – Garantie, veiligheid en vrijwaring

11.1 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij een oproepkracht werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de oproepkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden schade lijdt.

11.2 Opdrachtgever zal aan Ivoren Wachters en ook aan de oproepkracht voor aanvang van de arbeid informatie verstrekken over de van de oproepkracht verlangde kwalificatie(s) en de specifieke kenmerken van de werkplek, waaronder een risico-inventarisatie.

11.3 Opdrachtgever zal Ivoren Wachters vrijwaren voor alle schade die Ivoren Wachters lijdt ten gevolge van het niet-nakomen door opdrachtgever van het bepaalde in artikel 11.1, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade ten gevolge van aanspraken van de oproepkracht op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek.

11.4 Onverminderd artikel 11.3, zal opdrachtgever aan de oproepkracht alle schade en kosten vergoeden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot letselschade, gederfde inkomsten en eventuele daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), die de oproepkracht lijdt als gevolg van het niet nakomen door opdrachtgever van het bepaalde in artikel 11.1.

Artikel 12 – Arbeidstijd en overwerk

12.1 De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de oproepkracht zijn gelijk aan bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij de opdracht anders is overeengekomen. Bij het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de oproepkracht zal opdrachtgever de wettelijke bepalingen hieromtrent in acht nemen.

12.2 Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, respectievelijk per week, of boven bij rooster vastgestelde uren.

12.3 Alle kosten voor Ivoren Wachters over het door de oproepkracht verrichte overwerk, werk in het weekend en op feestdagen en in ploegendienst zijn door opdrachtgever verschuldigd.

12.4 Alle kosten voor Ivoren Wachters over de, in afwijking van de bij de opdracht bepaalde of later (feitelijk) aangepaste arbeidsduur door de oproepkracht verrichte arbeid, zijn door opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtgever vrijwaart Ivoren Wachters van elke aansprakelijkheid die de oproepkracht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toebrengt aan opdrachtgever of derden.

13.2 Ivoren Wachters is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder (niet uitsluitend) wordt verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade in verband met claims van derden en boetes.

13.3 Ivoren Wachters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dan wel uit onrechtmatige daad, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Ivoren Wachters.

13.4 Ivoren Wachters is afdoende verzekerd tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in deze overeenkomst. Mocht een beroep van Ivoren Wachters op artikel 13.1 in een concreet geval gezien alle omstandigheden van dat geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, dan zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal 35% van de factuurwaarde van de door opdrachtgever ingevolge de opdracht over de duur daarvan te bepalen vergoeding.

13.5 Iedere aanspraak van opdrachtgever in verband met een tekortkoming of onrechtmatige daad van Ivoren Wachters vervalt op de navolgende tijdstippen:
a. 1 jaar vanaf het moment waarop opdrachtgever bekend was of had moeten zijn met de tekortkoming of onrechtmatige daad in kwestie, of
b. 1 jaar na beëindiging van de diensten in welk verband de tekortkoming of onrechtmatige daad werd begaan.

Artikel 14 – Verbod tot tewerkstelling in het buitenland

Het is opdrachtgever verboden een aan hem uitgezonden oproepkracht buiten Nederland te werk te stellen, zonder daarin uitdrukkelijk Ivoren Wachters te kennen en zonder haar toestemming, ter verkrijging van welke toestemming aan Ivoren Wachters dienen te worden opgegeven land en plaats, waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden. Opdrachtgever dient de oproepkracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra Ivoren Wachters zijn eenmaal gegeven toestemming aan opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden buiten Nederland intrekt.

Artikel 15 – Verbod overname en wederuitzending

15.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan de oproepkracht zelf ter beschikking te stellen aan derden. In dit verband wordt onder derde mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.

15.2 Het is opdrachtgever, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Ivoren Wachters, niet toegestaan, binnen een periode van 1040 door de oproepkracht gewerkte uren na aanvang van de opdracht, een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de oproepkracht die ter beschikking is gesteld.

15.3 Een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en de oproepkracht zal niet kunnen worden aangegaan zolang de opdracht tussen Ivoren Wachters en opdrachtgever voortduurt en de oproepkracht de oproepovereenkomst niet rechtsgeldig heeft beëindigd.

15.4 Indien opdrachtgever in strijd met dit artikel handelt, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd aan Ivoren Wachters ter hoogte van 40% van 1040 gewerkte uren op basis van het laatst geldende tarief voor de betrokken oproepkracht, ongeacht of de oproepkracht op dat moment het dienstverband met Ivoren Wachters reeds (rechtsgeldig) heeft beëindigd.

15.5 Opdrachtgever dient te allen tijde een eventueel tussen Ivoren Wachters en de oproepkracht overeengekomen relatiebeding te eerbiedigen. Op verzoek van opdrachtgever zal Ivoren Wachters informatie verstrekken omtrent het bestaan en de inhoud van een zodanig beding.

Artikel 16 – Slotbepalingen

16.1 Op elke overeenkomst tussen Ivoren Wachters en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Ivoren Wachters is bevoegd in de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigingen aan te brengen die voor opdrachtgever veertien dagen na bekendmaking van de wijziging van kracht worden.

16.3 Mocht in de toekomst tussen opdrachtgever en Ivoren Wachters verschil van inzicht rijzen over de uitleg van het bepaalde in de opdracht en/of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet uitputtend zijn geregeld, dan zullen opdrachtgever en Ivoren Wachters zich inspannen de als dan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing te brengen.

16.4 Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten.

Menu