Beleid Ivoren Wachters – Actieve anti-discriminatie bedrijfsvoering

1. Algemeen Standpunt

De bedrijfsvoering van Ivoren Wachters is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans te geven ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst op nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend beoordeeld worden op criteria die functie-gerelateerd zijn. Deze gelijke behandeling is ook van toepassing tijdens het verrichten van werkzaamheden door medewerkers van Ivoren Wachters BV bij de opdrachtgever c.q. inlener.

2. Doel

Het doel van dit beleid is om naar eigen medewerkers, kandidaten, opdrachtgevers, directe en indirecte relaties duidelijk en transparant te zijn over:

 • Wat Ivoren Wachters verstaat onder discriminatie en discriminerende verzoeken;
 • Wat het standpunt is van Ivoren Wachters ten opzichte van discriminatie en discriminerende verzoeken;
 • Handelen door de medewerkers;
  • Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/of een melding;
 • Verantwoordelijkheden van de werkgever.

3. Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt als volgt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele gerichtheid, levens, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

4. Standpunt Ivoren Wachters BV

Ivoren Wachters wijst iedere vorm van discriminatie af:

In onze vacatureteksten maken wij geen onderscheid en geven we geen voorkeuren aan. Voordat de vacatureteksten online komen worden ze gecontroleerd op directe en indirecte discriminerende uitingen

Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging. Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 • Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
 • In redelijke verhouding staat tot het doel;
 • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

Ivoren Wachters tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

5. Handelen door eigen medewerkers

De medewerkers werkzaam bij Ivoren Wachters, hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij zijn direct leidinggevende.

Indien een medewerker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, bij Ivoren Wachters of bij een inlener, blootgesteld wordt aan discriminerende uitingen of verzoeken met een discriminatoir karakter, die de objectiviteit beïnvloeden, dient dit direct te worden gemeld bij leidinggevende of HR Officer, tevens vertrouwenspersoon van Ivoren Wachters. Samen zal gekeken worden naar een oplossing.

Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij de HR Officer (vertrouwenspersoon) van Ivoren Wachters. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie.

6. Verantwoordelijkheden van de werkgever

Ivoren Wachters is verantwoordelijk voor:

 1. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;
 2. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:
  • Geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: het periodiek bespreken van dit thema in werkoverleggen (vast agendapunt).
   • Nieuwe medewerkers binnen Ivoren Wachters worden geïnformeerd tijdens de on-boarding;
   • Nieuwe medewerkers werkzaam bij inlener: deze worden geïnformeerd voor aanvang van werkzaamheden over het beleid;
   • Huidige medewerkers van Ivoren Wachters: periodiek tijdens vier wekelijkse teammeeting en waar nodig andere werkoverleggen;
   • Recruiters en Intercedenten die direct bij selectiegesprekken betrokken zijn, ontvangen extra voorlichting en training.
  • Goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: het periodiek bespreken van dit thema in vier wekelijkse teammeeting (vast agendapunt). Tevens zal de hand out die beschikbaar is gesteld door NBBU actief worden gebruikt, worden toegelicht in het werkoverleg en per mail worden verstrekt.
  • Voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren. Dit wordt gerealiseerd door de hand out discriminatie van de NBBU actief als leidraad te gebruiken en discriminerende verzoeken per geval te bespreken in de periodieke overleggen.
 3. Inleners zullen gedurende (werkplek)bezoeken worden geïnformeerd dat Ivoren Wachters zich conformeert aan dit beleid. Daarbij zal de informatie terug te vinden zijn op de website van Ivoren Wachters.
 4. Dit beleid zal vindbaar zijn op de website van Ivoren Wachters
 5. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

10. Wijzigingen discriminatiebeleid

Ons discriminatiebeleid kan van tijd tot tijd worden aangepast zodat wij altijd een optimaal beleid hanteren. Wij adviseren u daarom deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de manier waarop Ivoren Wachters omgaat met deze belangrijke materie en hierin haar verantwoordelijkheid neemt.

Deze versie is opgesteld in september 2019.

Menu